juni 2018

Lerarenregister

juni 20th, 2018|Nieuws|

De verplichte registratie van leraren in het lerarenregister is voorlopig van de baan, na veel bezwaar vanuit docenten en schoolbesturen. Wel waren schoolbesturen nog steeds verplicht om vóór 1 augustus a.s. gegevens aan te leveren voor het lerarenregister. De sectorraden achten het echter onverantwoord om nu al gegevens te leveren, nu er nog zoveel onduidelijk is over het register. Zij hebben bij de onderwijsminister een voorstel ingediend om alleen gegevens aan te leveren van leraren die zich vrijwillig registreren. Zij zijn nog in afwachting van een reactie op dit voorstel. Wel is de verplichte gegevenslevering uitgesteld tot 31 december 2018. […]

CAO voortgezet onderwijs: minder werkdruk, meer ontwikkeltijd

juni 14th, 2018|Nieuws|

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is. Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over [...]

Nieuwe Arbowet: Belangrijkste wijzigingen op een rij

juni 13th, 2018|Nieuws|

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers [...]

Professioneel statuut

juni 4th, 2018|Nieuws|

Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen aan de Onderwijsinspectie laten zien dat ze een professioneel statuut hebben opgesteld. Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school [...]