juni 2018

Nieuwe Arbowet: Belangrijkste wijzigingen op een rij

juni 13th, 2018|Nieuws|

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers [...]

Professioneel statuut

juni 4th, 2018|Nieuws|

Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen aan de Onderwijsinspectie laten zien dat ze een professioneel statuut hebben opgesteld. Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school [...]

mei 2018

CAO-onderhandelingen

mei 8th, 2018|Nieuws|

Zowel in het PO als in het VO waren de sociale partners het afgelopen schooljaar in gesprek over een nieuwe cao. In het PO lijkt er op niet al te lange termijn een nieuwe cao aan te komen. In het VO is er sprake van een impasse. Primair Onderwijs: In het PO verlopen de gesprekken in een goede sfeer en de partijen willen ruim voor de zomer een akkoord hebben. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken is het voorstel om [...]

Onmisbaar voor het BFP is een goede samenwerking HRM & Financiën

mei 8th, 2018|Nieuws|

HRM en Financiën, waarbij de personele en salarisadministratie de ene keer wordt gezien als een onderdeel van HRM en de andere keer van Financiën, hebben beiden een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Bestuursformatieplan (BFP). Dat betekent niet automatisch dat beide disciplines (goed)  met elkaar samenwerken. Uit ervaring weten wij dat HRM en Financiën niet altijd “dezelfde taal spreken ” of dat “ervan uit wordt gegaan” dat de andere discipline haar taken in haar eigen vakgebied “wel goed oppakt”. [...]

april 2018

Gespreksvoering: Vechten of vluchten

april 10th, 2018|Nieuws|

Tijdens eens gesprek gebeurt het weleens dat mensen zich niet meer veilig voelen. Als mensen zich niet veilig voelen, wordt meestal een van de basis gedragspatronen vertoond, te weten vluchten of vechten. Dit uit zich in boos worden of we houden onze mond of we zeggen dingen waar we spijt van krijgen, etc. De drie meest voorkomende vormen van vluchten zijn maskeren, vermijden en terugtrekken. Maskeren bestaat uit het bagatelliseren of selectief weergeven van wat we echt bedoelen. Sarcasme, dingen [...]

februari 2018

Terugblik op het jaar 2017

februari 16th, 2018|Nieuws|

In 2017 heeft het Servicehuis bij meerdere klanten opdrachten uitgevoerd. Deze liggen op allerlei terreinen gerelateerd aan HRM en verzuim. Zo zijn onze adviseurs bezig geweest om voor diverse schoolbesturen het verzuim in kaart te brengen en terug te dringen. Met als resultaat dat we binnen de categorie ‘beïnvloedbaar’ de duur van het verzuim hebben weten te verkorten. Inmiddels zijn er verschillende besturen die zich actief richten op preventie en het Servicehuis ingeschakeld hebben voor het uitvoeren van coachingstrajecten. De [...]