Medewerkers die bij u hebben gewerkt en uit die dienstbetrekking in de WW zijn geraakt, hebben binnen het onderwijs een bijzondere positie. Het onderwijs is als branche eigen risico drager voor de WW en daarvoor geldt een aantal afspraken om de uitkeringskosten zo laag mogelijk te houden. Om financiële risico’s te voorkomen, is het van belang om naar hier goed op te controleren. Via de instroomtoets van het Participatiefonds kunt u een verzoek indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Via het FIV kunt u zien welke ex-medewerkers een uitkering ontvangen. En via DUO kunt u inzien voor welke medewerker(s) de uitkering in mindering wordt gebracht op de bekostiging. Via de bijlage van het Overzicht Financiële Beschikkingen, kunt u op persoonsniveau  zien welke uitkering in mindering worden gebracht.

Voor eigen wachtgelders geldt dat zij voorrang hebben bij de herbenoemingsverplichting. Een eigen wachtgelder is een ex-werknemer die voorafgaand aan het ontslag langer dan 1 jaar verbonden is geweest aan het bestuur. Onder voorwaarden kunt u ontheffing voor de herbenoeming van de eigen wachtgelders aanvragen. Afhankelijk van de reden van ontslag, is deze ontheffing geldig per vacature, voor de duur van een schooljaar, of voor onbepaalde tijd. Dit wordt beschreven in de “Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs”. Bij een accountantscontrole kan hierop gecontroleerd worden. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.