De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht van de bewindslieden van OCW. Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. In alle onderwijssectoren krijgen leraren, ouders, leerlingen en studenten meer inspraak. Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. Daarnaast adviseert de medezeggenschap over benoeming en ontslag van bestuurders.
Interne toezichthouders in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten voortaan minimaal tweemaal per jaar overleggen met de medezeggenschap. In het hoger onderwijs bestond deze verplichting al. Daarnaast krijgt ook de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs de bevoegdheid een besluit nietig te verklaren. Om de medezeggenschapsrol goed te kunnen vervullen, wordt de gehele medezeggenschap beter gefaciliteerd. De nieuwe wet treedt naar verwachting per 1 augustus 2016 in werking. Op de speciale informatiewebsite over de WMS vindt u meer informatie over de aanpassingen van de WMS.