Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging

juli 13th, 2018|Nieuws|

De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel voor het schooljaar 2017-2018 ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017 toenemen met 5,2%. Op de website van de PO-Raad is meer informatie te vinden over de loonsverhoging voor medewerkers volgens de nieuwe cao (lees: Hoeveel loonsverhoging krijgen [...]

Primair onderwijs krijgt komend schooljaar al uitzondering op ketenregeling

juli 13th, 2018|Nieuws|

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen komend schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld. Per 1 januari 2020 komt er voor het primair onderwijs een wettelijke uitzondering op de ketenregeling, zodat scholen invalkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere contracten achter elkaar kunnen aanbieden. Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair [...]

Ziekteverlof en opbouw pensioen – Hoe zit dat eigenlijk?

juli 13th, 2018|Nieuws|

Hoe zit dat eigenlijk? De eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het salaris door. Gedurende het eerste jaar ontvangt de zieke werknemer 100% van zijn salaris en na 1 jaar vindt er een korting plaats en ontvangt hij 70%. Een medewerker die na 1 jaar ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontvangt, bouwt wel over 100% van zijn salaris pensioen op. Maar wie betaalt dat eigenlijk?  In het pensioenreglement en de pensioenovereenkomst van ABP staat het antwoord.   Pensioenreglement Artikel 3.4.1   Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d.  Als [...]

Overheid en Onderwijs: werkgeversportaal vervangt FIV

juli 2nd, 2018|Nieuws|

Voor de sector Overheid en Onderwijs geldt dat het UWV werkgeversportaal de Financiële Informatie Voorziening (FIV) gaat vervangen. Vanaf augustus 2018 verhuizen de gegevens gefaseerd naar het werkgeversportaal. Vanaf 1 november 2018 vindt u alle gegevens alleen nog in het werkgeversportaal. FIV stopt dan. Aanpassing gegevensset aan de AVG Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs bent u eigenrisicodrager voor de WW. Op dit moment bekijkt u gegevens over WW-uitkeringen van (ex-)werknemers via FIV. Vanaf 1 november 2018 kunt [...]

Lerarenregister

juni 20th, 2018|Nieuws|

De verplichte registratie van leraren in het lerarenregister is voorlopig van de baan, na veel bezwaar vanuit docenten en schoolbesturen. Wel waren schoolbesturen nog steeds verplicht om vóór 1 augustus a.s. gegevens aan te leveren voor het lerarenregister. De sectorraden achten het echter onverantwoord om nu al gegevens te leveren, nu er nog zoveel onduidelijk is over het register. Zij hebben bij de onderwijsminister een voorstel ingediend om alleen gegevens aan te leveren van leraren die zich vrijwillig registreren. Zij zijn nog in afwachting van een reactie op dit voorstel. Wel is de verplichte gegevenslevering uitgesteld tot 31 december 2018. […]

CAO voortgezet onderwijs: minder werkdruk, meer ontwikkeltijd

juni 14th, 2018|Nieuws|

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is. Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over [...]