P&O manager en functionaris

Het primair onderwijs heeft veel fte in dienst, zodat de sector in totaal 4.020 nieuw gecreëerde banen dient te realiseren. Deze taakstelling geldt voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs tezamen. Weet u hoeveel fte u straks in dienst moet nemen om te voldoen aan de quotumregeling?
In 2016 beoordeelt SZW per sector (markt of overheid) of de werkgevers uit die sector de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. De quotumheffing kan voor het eerst gaan gelden vanaf 2017.
Wij kunnen u helpen bij het implementeren van dit traject.
Duidelijk beleid, heldere visie. Alles valt en staat met een goed functionerend team dat bereidt is om een extra stapje voor elkaar te doen.
Volgens de nieuwe cao moeten de bijzonder onderwijsorganisaties gaan werken met een invalbeleid.
Heeft u er al over nagedacht welke mogelijkheden er zijn en welk beleid past bij uw organisatie?
Weet u welke contract mogelijkheden er zijn? Hoe kan u ervoor zorgen dat u de controle over de invalpool houdt? Wij kunnen zorgen dat er een invalbeleid wordt ontwikkeld die past bij uw organisatie.
De tijd dringt. Het vervangingsfonds gaat stoppen. Hoe eerder je start met het traject om uit het VF te stappen, hoe meer je in control bent.
De schoolleiders en leerkrachten klaar stomen voor eigen regie. Uitstappen met een zo laag mogelijk verzuim, en dit vasthouden.
Medewerkers moeten langer doorwerken. De eisen en verwachtingen uit de omgeving nemen toe. Je moet beleid gaan formuleren om medewerkers in te zetten op werkvermogen.
Ons programma duurzame inzetbaarheid geeft inzicht in risico’s en kansen, zowel individueel als op school- en bestuursniveau. De focus op preventie zal u helpen het verzuim te verminderen en mensen met plezier te laten werken tot hun pensioen.
Beïnvloedbaar verzuim brengt hele hoge kosten met zich mee. Medewerkers verzuimen langer dan werkelijk nodig is. Door het toepassen van het eigen regie model stuur je op beïnvloedbaar verzuim. Dit klinkt heel eenvoudig maar daar zijn wel stappen voor nodig. De volgende vragen kunt u uzelf stellen:
Waarom het eigen regie model? Welke keuzes zijn er? Zijn we klaar voor het eigen regie model?
Waar wilt u de verantwoordelijkheid leggen? Wat zijn de voor- en nadelen?
Door de schoolleiders de eigen regie te laten nemen beïnvloed u niet alleen het verzuim maar brengt u ook de Arbo kosten binnen de organisatie naar beneden.
Wij kunnen u adviseren en ondersteunen of de gehele implementatie uit handen nemen.
Wanneer je als organisatie serieus werk wilt maken van de diverse vormen van mobiliteit in samenhang met de doelstellingen van je organisatie, is een adequaat mobiliteitsbeleid een noodzaak. Mobiliteitsbeleid is het samenhangende geheel van regelingen en instrumenten dat erop gericht is medewerkers in beweging te krijgen, waarbij de focus zowel intern als extern gericht kan zijn, met als doel medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden waarbij persoonlijke en organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk samenvallen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neemt u dan contact met ons op.

Personeel