Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen aan de Onderwijsinspectie laten zien dat ze een professioneel statuut hebben opgesteld.

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren. Met het Professioneel statuut spreken schoolleiding en leerkracht vertrouwen in elkaar uit. Er zijn geen richtlijnen over hoe het statuut eruit moet zien.

Hoever is jouw organisatie met het opstellen van het professioneel statuut? Heeft jouw organisatie geen personele capaciteit om dit statuut op te stellen? Het Servicehuis kan u ondersteunen bij dit proces om tot het statuut te komen. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat het Servicehuis voor u kan betekenen.