Verzuim- en preventiemanager

De wetgeving rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is volop in beweging. De (financiële) verantwoording van zieke (ex) werknemers ligt bij de werkgever. Inzicht in de financiële risico’s van de totale verzuimketen is dan ook essentieel. Op basis van deze risico-analyse kunt u onderbouwde beleidsmatige keuzes maken. Daarbij levert het u een behoorlijke kostenbesparing op. Wilt u ook de juiste keuzes maken? Neem dan contact met ons op. 
Verlaag uw verzuim en de daarbij behorende kosten! Neem het voortouw; 80 % van het verzuim is niet-medisch, oftewel stuurbaar.
Laat u niet meer verrassen en geef schoolleiders de regie bij het voorkomen en aanpakken van verzuim. Zij hebben zicht en invloed op de medewerker. Wij kunnen u hierin adviseren en helpen bij het inrichten van een efficiënte en effectieve arbodienstverlening.
Weet waar u op stuurt en invloed op kunt uitoefenen. Overzie het effect op langere termijn. Naast kennis van wetgeving leiden wij u op om meer inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van verzuim en hoe hierop te anticiperen.
UWV volgt de letter van de wet, met als gevolg dat er snel een loonsanctie wordt opgelegd. Deze loonsanctie kan verkort worden. Er zijn verschillende acties te ondernemen om de kosten te beperken.
De wetgeving schrijft voor dat uw zieke medewerker na 6 weken weer op loonwaarde werkt. Hoe verhoudt zich dat tot de realiteit?
Personele vraagstukken heeft met mensen te maken. Allerlei soorten mensen met verschillende problematieken en achtergronden. Hoe voert u een lastig gesprek? Hoe buigt u weerstanden om naar samenwerking? Is er een interventie nodig? En zo ja, met welke hulpvraag? Wij zetten graag onze deskundigen in die u vooral op het communicatieve vlak van tips en handvatten kunnen voorzien.
Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bent u volledig op de hoogte van de verschillende subsidiemogelijkheden?
En de bezwaarmogelijkheden?
Beschikkingen bevatten vaak onjuistheden. Er staan (ex)medewerkers op die niet uw verantwoordelijkheid zijn. Een extra controle kan u duizenden euro’s besparen.

Verzuim manager met achtergrond

 

Sparringspartner/coach schoolleiders, Complexe verzuim dossiers, Kosten analyse verzuim, WVP in de praktijk, Procesbegeleiding ziek uit dienst, Voeren van complexe gesprekken, Advisering rondom dossier opbouw, WGA herbeoordeling bezwaar en beroep, Advisering regres, Adviseren bij werkhervattingsplan, Advisering ARBO/bedrijfsarts, Vangnetters, Begeleiding deskundigenoordeel, SMT-gesprekken, Contacten met verzekering/UWV, Signalering preventie/verzuim,