In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel is om regionale samenwerking te stimuleren, bij voorkeur ook met andere partijen zoals gemeenten en transfercentra. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. Als ook het mbo meedoet, kan er 75.000 euro extra worden aangevraagd. De vier grote steden krijgen elk een miljoen euro.

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vanaf 2019 een subsidie van 20.000 euro aanvragen voor onderwijsassistenten die in dat jaar starten met de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Dit is een van de maatregelen in de aanpak van het lerarentekort. Met de subsidie worden besturen deels gecompenseerd in de kosten voor het collegegeld en het studieverlof van een onderwijsassistent.

Subsidie hoogbegaafdheid

Vanaf 2019 is in totaal 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor samenwerkingsverbanden zodat zij kunnen zorgen voor goed onderwijs voor hoogbegaafden in hun regio. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen per samenwerkingsverband.

Experiment voor nieuwe mbo-opleidingen

Mbo-instellingen krijgen experimenteerruimte om samen met werkgevers nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Deze opleidingen bestaan uit een landelijk deel, een regionaal deel en mogelijk een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs vormgeven met lokale werkgevers. Het doel van dit experiment is om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. 

Verlenging van de subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is tot 2023 verlengd. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd om praktijkplaatsen en werkplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal 2.700 euro per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student en een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten.

Wetswijziging om jongeren zonder startkwalificatie beter te ondersteunen

Door de wetswijziging wordt de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten structureel geregeld. Bovendien wordt de aanpak verbreed naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. De wet wordt aangepast om jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal te ondersteunen in het vinden van een passende plek. Dat gaat gebeuren door betere samenwerking van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

Wetswijziging met maatregelen om aantal ov-boetes voor studenten te verlagen

Per 1 januari treedt een aantal maatregelen in werking die ervoor moeten zorgen dat minder studenten een (hoge) ov-boete krijgen. Studenten krijgen langer de tijd om het studentenreisproduct stop te zetten bij een ophaalautomaat. Ook krijgen zij alleen een boete wanneer ermee is gereisd terwijl er geen recht meer op stond. Daarnaast wordt de ov-boete verlaagd in de eerste twee halve kalendermaanden nadat het recht op het studentenreisproduct is verlopen, en daarna verhoogd.

Wetswijziging om negatieve financiƫle prikkel in het mbo te schrappen

Door een wetswijziging in januari wordt in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar studie doet. Op dit moment krijgen scholen minder geld naarmate een student lang(er) in het mbo studeert.  Door de wijziging krijgen mbo-studenten meer tijd om hun diploma te halen.

Bron: Rijksoverheid