Hoe zit dat eigenlijk?
De eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het salaris door. Gedurende het eerste jaar ontvangt de zieke werknemer 100% van zijn salaris en na 1 jaar vindt er een korting plaats en ontvangt hij 70%. Een medewerker die na 1 jaar ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontvangt, bouwt wel over 100% van zijn salaris pensioen op. Maar wie betaalt dat eigenlijk? 

In het pensioenreglement en de pensioenovereenkomst van ABP staat het antwoord. 

 Pensioenreglement Artikel 3.4.1   Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d. 
Als een deelnemer in een dienstverhouding door ziekte, verlof, of een andere hem persoonlijk betreffende omstandigheid zijn inkomen niet of niet volledig geniet, wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het inkomen dat voor hem zou hebben gegolden als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de Loonbelasting 1964. 

Pensioenovereenkomst Artikel 4.7   Premieverhaal overheidswerknemers 
Van de overheidswerknemer die slechts een gedeelte van zijn inkomen geniet omdat hij wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking uit te oefenen, wordt het premieverhaal naar evenredigheid verminderd. 

Kortom: de werknemer bouwt nog wel volledig pensioen op, maar draagt slechts naar evenredigheid van zijn inkomen bij. Het overige aandeel aan pensioenpremie is voor rekening van de werkgever.